Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

It is important that the member organizations are represented in the organization elements of their metadata. This is a fundament for entity ownership and trust in the federation.   

Every member's metadata must include information that identify the member owning the entity. This means that the member's legal name must be represented in each federation's organization declaration, see table below. The name must be the same for every entity that a member wants to publish.


 Federation Attribute Comment
 SAML OrganizationName Legal name for the member organization

I Skolfederation är det av yttersta vikt att det är medlemmarna som är representerade i federationens metadata. Detta för att andra medlemmar ska kunna se vem som äger vilken tjänst eller IdP, och för tilliten i federationen.

Varje medlems metadata måste innehålla information som identifierar ansvarig organisation för medlemmens metadata. Det innebär att medlemmens juridiska namn måste finnas i respektive federations deklaration av organisation, se nedan. Organisationsnamnet måste vara samma för alla lösningar som en medlem avser publicera i federationen.

 Federation Attribut Kommentar SAML OrganizationName Juridiskt namn för medlemsorganisationen
 Moa (FedTLS) organization
 Juridiskt namn för medlemsorganisationen
 Legal name for the member organization
 Moa (FedTLS) organization-id
 Organisationsnummer för medlemsorganisationen

Detta krav innebär att det inte är tillåtet att i metadata vara organisatoriskt representerad av en underleverantör, ett kommunalförbund, eller annan tredje part som agerar å medlemmens vägnar. Det är däremot både tillåtet och vanligt förekommande att nyttja dessa typer av organisationer för att hålla i medlemmens federationslösning så länge tredje partslösningen har förmågan att enskilt kunna representera varje medlem i metadata (ex. en lösning som kan agera multipla virtuella/logiska federationslösningar med olika konfiguration och entityID). Observera att attributen i ovanstående tabell behöver vara kopplade till medlemsorganisationen. Övriga metadataattribut och länkar kan referera till tredje part.

Scope

 Organization number for the member organization 


It is not permitted to be organizationally represented by another organization, such as a contractor or another third party. It is however both common and permitted to use such organizations for developing and maintaining the organization's federation solutions (eg. an IdP) as long as the third party has the ability to individually represent each member with (at least) one entity per member. An example of this is a third party having an IdP solution that can act as multiple virtual/logical IdP's with unique entity id's.   

Scope

For IdP solutions in SAML metadata, the values of the metadata element Scope needs to be associated with the organization. More on Scope here

...